Νιτρικά άλατα στο νερό – πόσο επικίνδυνα είναι

Τα Νιτρικά άλατα (ΝΟ3-) στο νερό είναι μια βασική παράμετρος που υποδεικνύει το επίπεδο μόλυνσης του νερού. Προέρχονται από τα λιπάσματα της εντατικής γεωργίας, τα απορρίμματα και τα περιττώματα ζώων και ανθρώπων.

Η νομοθεσία ορίζει ότι το ανώτερο όριο συγκέντρωσης νιτρικών είναι τα 50 mg/l (ppm). Η ύπαρξη τους στο νερό ακόμα και σε πολύ μικρά επίπεδα είναι πολύ επικίνδυνη για τις εγκύους και τα βρέφη.

Πηγή των νιτρικών αλάτων

Η  παρουσία των νιτρικών στο περιβάλλον προέρχεται από την αποσύνθεση των ζώων και των φυτών. αλλά και από τις μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων στην γεωργία και από τα λύματα της κτηνοτροφίας.

Παρόλο που η ύπαρξη αζώτου (Ν) είναι σημαντική για όλους τους οργανισμούς, η παρουσία τους στο νερό σε μεγάλες ποσότητες στο νερό είναι επικύνδυνη για την άνθρωπινη ζωή, κυρίως για τα νεογέννητα και τις εγκύους. Γι΄αυτό η Ελληνική νομοθεσία έχει καθορίσει ως ανώτερη τιμή τα 50 ppm ενώ η Αμερικανική Υπηρεσία προστασίας του Περιβάλλοντος (US EPA) έχει ορίσει τα 10 ppm ως την μέγιστη τιμή για το πόσιμο νερό .

Νιτρικά άλατα – Μέθοδος αφαίρεσης τους

Η αφαίρεση των νιτρικών αλάτων μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

  1. Με την χρήση ειδικών ρητινών σε φυσσίγια των 10 ιντσών.
  2. Με την χρήση αντίστροφων ωσμόσεων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ