Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)

Τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) είναι ένας δείκτης για την ποιότητα του νερού. Η τιμή τους αποτυπώνει μια πληθώρα ενώσεων: μετάλλων, αλάτων αλλά και οργανικών ενώσεων τα οποία είναι διαλυμένα στο νερό.

Η ύπαρξη τους οφείλεται συνήθως στην επαφή του νερού με πετρώματα ή άλλες επιφάνειες. Σε παραθαλάσσιες περιοχές η διείσδυση της θάλασσας στο υπόγεια νερά της περιοχής είναι επίσης ένας παράγοντας αύξησης της τιμής τους.
Τα ολικά διαλυμένα στερεά μπορεί να είναι συνδυασμός μερικών ή και όλων των παρακάτω ενώσεων:
  • Τα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου (CACO3 – MgCO3) τα οποία συνδέονται με την σκληρότητα του νερού. Υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης τους στο νερό είναι η αιτία για την καταστροφή υδραυλικών εξαρτημάτων σε μια κατοικία (βρύσες) αλλά και μείωσης της απόδοσης των απορρυπαντικών.
  • Ο σίδηρος (Fe) είναι επίσης ακόμα ένα στοιχείο το οποίο συνεισφέρει στην αύξηση των TDS. Κυρίως επηρεάζει την γεύση του νερού.
  • Το χλωριούχο νάτριο η αλλιώς θαλασσινό αλάτι (NaCl) επίσης έχει επίπτωση στην αύξηση των TDS. Η ύπαρξη του οφείλεται κυρίως από την διείσδυση της θάλασσας στα υπόγεια νερά αλλά και από την χρήση αποσκληρυντών (χρησιμοποιούν αλάτι για την αναγέννηση της ρητίνης)
  • Τέλος η ύπαρξη θειϊκών (SO4) αυξάνει τα TDS.

Οι επιπτώσεις των ολικών διαλυμένων στερεών στην υγεία

Επειδή στα TDS δεν μετράμε μια μόνο ένωση, η τιμή τους δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την καταλληλότητα του νερού. Παρόλα αυτά η νομοθεσία προβλέπει μια ανώτερη τιμή η οποία είναι 1400 ppm TDS = 2200 μS/cm .
Η τιμή αυτή για πόσιμο νερό είναι υπερβολική αρκεί να δούμε ότι ένα καλό νερό θα πρέπει να έχει περίπου 300-500 ppm.
Στην χώρα μας τιμές TDS μεγαλύτερες των 500 ppm εμφανίζονται κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο νερού όπου το νερό αντλείται από γεωτρήσεις.
  • Μαλακό νερό: λιγότερο από 500 mg/L TDS=0,5ppt
  • Υφάλμυρο νερό: 500 μέχρι 30.000 mg/L TDS=0,5-30ppt
  • Αλμυρό νερό: 30.000 μέχρι 40.000 mg/L TDS=30-40ppt
  • Υπεραλμυρό νερό: μεγαλύτερο από 40.000 mg/L TDS>=40ppt
Η μέτρηση τους μπορεί να γίνει εύκολα με συσκευές οι οποίες ονομάζονται αγωγιμόμετρα. Η τιμή τους σε μια ανάλυση νερού εμφανίζεται ως αγωγιμότητα.

Πως μειώνονται τα ολικά διαλυμένα στερεά

Όπως αναφέραμε, επειδή τα TDS αποτελούν το «άθροισμα» πολλών διαφορετικών ενώσεων, η μόνη μέθοδος μείωσης τους είναι η αντίστροφη όσμωση (κυρίως σε οικιακές εφαρμογές).

Σε επαγγελματικές εφαρμογές τα TDS μπορούν να μειωθούν με την μέθοδο της ιοντοανταλλαγής, μειώνοντας κάθε φορά μια παράμετρο ανάλογα με την μέθοδο που επιλέγουμε. Έτσι έχουμε:

  • Την χρήση αποσκληρυντών για την μείωση της σκληρότητας και κατά συνέπεια την μείωση των TDS
  • Την χρήση ογκομετρικών μηχανών ιοντοανταλλαγής για την μείωση του σιδήρου.
.
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ